Правилник за вътрешния ред


Правилник за вътрешния ред

Раздел II

Деца и ученици

Член 89.  Ученикът има право:
- Да избира училището, в което желае да учи;
- Да участва в извънкласните и извънучилищните дейност;.
- Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, права и задължиния.
- Да се обучава в здравословна и сигурна среда.
- Да ползва безплатно материално-техническата база.
- Да бъде поощряван с морални и материални награди.

Член 90. Ученикът има следните задължения:
- Да съхранява авторитета на училището;
- Да не отсъства от учебни часове;
- Да се явява в училищес прилично за възрастта му облекло;
- Да уважава съучениците си, да не прилага физическо и психическо насилие;
- Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотици  и алкохол;
- Да не ползва мобилен апарат по време на час;
- Да не пречи на учителите и учениците в час;
- Да не носи оръжие и други предмети, източник на повишена опасност;
- Да не бъде на обществени места след вечерния час без придружител;
- Да опазва материално-техническата база;
- Да носи ученическата си книжка редовно и да я предава на учителя при поискване;
- Да носи личната си карта.

Член  91.Санкции:
- За нанесени щети по сградата ученикът заплаща съответната повреда;
- За нанесени щети на училищната мебел повредите се заплащат в пълен размер.

Член  92. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:
- При представяне на медицинска бележка или друг документ;
- До 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;
- До 7 дни в една учебна година с разрешение от директора след молба от родителя.

Член  97. Наказания:
- При явяване на ученика в училище с неприлично облекло учителят има право да го отстрани от учебни занятия и да уведоми родителите;
- При нарушаване на дисциплината учителят има право да отстрани ученика от учебния час и да нанесе неизвинено отсъствие;
- При нарушаване правилника на училището ученикът се наказва със:
1.Забележка;
2.Обществено-полезен труд в свободно от учебни часове време;
3.Предупреждение за преместване в друго училище;
4.Преместване в друго училище.


Раздел III

Родители

Член 106. Родителите имат следните права:
- Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им, за спазването на училищната дисциплина;
- Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време;
- Да участват в родителските срещи;
- Да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на училището;
- Да участват в училищното настоятелство

Родителите имат следните задължения:
- Да осигуряват присъствието на ученика в училище;
- Да се запознаят с училищния план и с училищния правилник;
- Да не допускат явяването на ученика с облекло и във вид, които не съответстват на правилника на училището;
- Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина;
- Да се явяват в училище при покана на класния ръководител или на директора.


Стани скаут За родители

Представяме ви

виж всички

Джулиан Черкезов - 5

Спечели 4 медала - златен, сребърен и 2 бронзови